תקנון

• ברוכים הבאים לאתר “ShoeSale”. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון מועדון “ShoeSale” המפורט להלן.

• בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 055-96616868. שנועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

• אתר “ShoeSale” הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: “”ShoeSale” ” או “האתר”). האתר מנוהל ע”י חברת “ShoeSale”, במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

• כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב”ShoeSale” יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד “ShoeSale” ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של “ShoeSale” על פי תקנון זה.

• השירות שניתן במסגרת “ShoeSale” מוענק בתחומי מדינת ישראל.

• אספקת מוצרים שנרכשו ב”ShoeSale” אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

• “ShoeSale” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי “ShoeSale” בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב”ShoeSale” לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

• “ShoeSale”, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות “ShoeSale” , וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

• תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

• שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”).

• ShoeSale” אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב”ShoeSale” . “ShoeSale” רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל. 

• אופן הצגת המוצרים ב”ShoeSale” יקבע על ידי “ShoeSale” מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את “ShoeSale”.

• הלקוח יהא רשאי להוסיף ל”סל הקניות” / “עגלת הקניות” גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של “חסר במלאי” או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג “חסר במלאי” או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ”ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. 

• במסגרת הרכישה ב”ShoeSale”, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של “ShoeSale”

• מחירי המוצרים שיפורסמו ב”ShoeSale” הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר “ShoeSale” ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. “ShoeSale” תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

• חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ”י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.

• מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

• הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.

• סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום” או “לתשלום בקופה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

• הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת “ShoeSale” וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל”עגלת הקניות”.

• “ShoeSale” שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב”ShoeSale” וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. מובהר כי שירות “ShoeSale” אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

• התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

• על אף האמור לעיל “ShoeSale” שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

• תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנויות חברת “ShoeSale” בעת מועד האספקה.

• הקלדה של הזמנה באתר “ShoeSale” אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים במדיניות המשלוחים באתר.

• הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות המייל אפשרית בכל שעות היממה.

• על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו”ShoeSale” אינה מחויבת למועדים אלה.

• “ShoeSale” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

• המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי “ShoeSale” (לעיל ולהלן: “המשלוח”), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של “ShoeSale” שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת “ShoeSale” אשר תיבחר על ידי “ShoeSale” בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: “החנות המספקת”). מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ו”ShoeSale” שומרת לעצמהאת הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

• “ShoeSale” תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

• “ShoeSale” תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, “ShoeSale” אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי “ShoeSale” בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. “ShoeSale” תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל.

• “ShoeSale” לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

• אי עמידת “ShoeSale” במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל”ShoeSale” בגין האספקה.

• החל ממרץ 2020 ועד הודעה חדשה המשלוחים באתר עלולים להתעכב לתקופה חריגה של מעל חודש וחצי, מרגע משלוח המוצר “ShoeSale” אינה תהיה אחראית על כל עיכוב שייגרם על ידי צד שלישי (חברת המשלוחים).

• אי עמידת “ShoeSale” במועד האספקה המבוקש לא יחייב את “ShoeSale” לבצע החזר בגין מוצר שנשלח ללקוח.

• למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי “ShoeSale”.

• על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה להזמנה שנשלחה במייל . חשבונית תישלח במייל לאחר האספקה.

• במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של פגם במוצר, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 48 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

• מעת לעת יימכרו מוצרים ב”ShoeSale” במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”).

• במידה ומוצר לא נאסף מסניף הדואר תוך 14 יום מיום הגעתו ו/או המוצר נשלח חזרה לשולח כתוצאה מכך “ShoeSale” לא תהיה מחוייבת לזיכוי כספי ללקוח בגין זאת.

• המבצעים הנערכים ב”ShoeSale” הנם במסגרת מכירות “ShoeSale” בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת “ShoeSale”. “ShoeSale” לא תהא מחויבת למכור, במסגרת “ShoeSale” , מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות “ShoeSale” שאינן “ShoeSale” . כמו כן מבצעים שיתנהלו ב”ShoeSale” לא יחייבו את “ShoeSale” ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה. 

• במידה ו”ShoeSale” תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת “ShoeSale” אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב”קישור” למוצר ע”י סימונו באתר). מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט בסעיף ‎19 לעיל. ככל שתחליט “ShoeSale” להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות “ShoeSale” , בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, ו”ShoeSale” תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

• ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות פנייה בדואר האלקטרוני.

• “ShoeSale” תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

• בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת כל עוד המוצר אינו נשלח.

• יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות “ShoeSale” כפי שתהא מעת לעת.

• הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.

• ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

• התמונות הינן להמחשה בלבד.

• תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

• “ShoeSale” אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח “ShoeSale” ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב”ShoeSale” ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב”ShoeSale” וכד’. 

• הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל”ShoeSale” ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

• הלקוח פוטר את “ShoeSale” מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

• “ShoeSale” לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

• “ShoeSale” לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

• “ShoeSale” לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו ב”ShoeSale” ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל”ShoeSale” או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

• מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא “ShoeSale” בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

• על ההתקשרות בין הלקוח לבין “ShoeSale” במסגרת “ShoeSale” ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

• “ShoeSale” והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בפתח תקוה בלבד.  

• אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
1. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים
2. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
3. שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

• “ShoeSale” תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

• על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין “ShoeSale” תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

• במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל”ShoeSale” בכתב בהתאם להוראות כל דין.

• “ShoeSale” תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

• הקניין הרוחני ב”ShoeSale” , בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של “ShoeSale”, או של צדדים שלישיים ש”ShoeSale” קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

• “ShoeSale” שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

• השמות “ShoeSale”, “ShoeSale” ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של “ShoeSale” הם בבעלות מלאה ובלעדית של “ShoeSale”, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

• כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

• האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ”ShoeSale”.(עדכון 09/03/2019)